تقویم آموزشی

تقویم آموزشی

تاریخ برگزاری دوره های آموزشی ارائه شده به شرح ذیل است. درصورت تمایل به ثبت نام در دوره و یا رزور دوره های بعدی به بخش نحوه ثبت نام مراجعه نمایید.


  • منظور از PDH و CDU به ترتیب Professional Development Hours و Certified Development Unit است که معادل با یک ساعت آموزش رسمی مورد تایید جهت شرکت در امتحاتات®IIBA و یا تمدید مدارک CBAP و CCBA می باشند.